Vedtekter for Engelsrud Vel

Vedtekter for Engelsrud Vel

Siste versjon av vedtektene ble vedtatt på Engelsrud vels Årsmøte 9. mars 2017:

§1 Formål

Engelsrud vels formål er å samle distriktets fastboende personer i arbeidet for å ivareta felles

interesser til fremme av de alminnelige veloppgaver. Foreningen skal herunder arbeide for bevaring

og bedring av miljømessige forhold av felles interesse for barn og voksne, i samarbeid med

myndigheter og andre interesserte. Velferds og trivselsmessige tiltak inngår også i foreningens

oppgaver. Foreningen er partipolitisk nøytral

§2 Medlemskap

Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen

foreningens geografiske område. Engelsrud vel er geografisk avgrenset av E18 i nord, Grensen til Lier

kommune i vest, Poverud gård i sør og linjen Verkensvannet, Nordvannet, Svinesjøen,

Drammensveien og Svartputt mot øst.

Rettighetene som medlem er betinget av at årets medlemskontingent er innbetalt. Innenfor

husstand i distriktet har ektefelle/samboer begge medlemsrettigheter gjennom et medlemskap.

Rettighetene kan ikke utøves gjennom fullmakt til møter mv. Årsmøtet kan gi kontingentfritt

æresmedlemskap til medlemmer som har gjort særlig fortjenestefullt arbeid for foreningen gjennom

mange år. Medlemskap er forpliktende når det gjelder valg mv., hvis det ikke ligger spesielle grunner

for fritak.

§3 Organisasjon

Foreningens øverste myndighet utøves av Årsmøtet (generalforsamlingen). Administrasjon og

ledelse forestås av styret. Årsmøtet/Styret kan oppnevne faste og midlertidige utvalg/komiteer for

utredning og arbeid med nærmere angitte oppdrag.

§4 Årsmøte/medlemsmøte

Årsmøtet holdes hvert år i løpet av tredje kvartal. Ekstraordinært årsmøte holdes så ofte styret

bestemmer det, eller når det kreves av minst 20 medlemmer. Møtet skal bekjentgjøres med

innkalling til medlemmene med minst 3 ukers varsel. Sakslista skal framgå av innkallingen.

Fullstendige sakspapirer legges på vellets hjemmeside. Medlemmer som ikke har tilgang på

PC/internett kan ved beskjed til styret få tilsendt sakspapirer i postkasse. Medlemmer som oppgir e-

mail adresse kan få sakspapirer via elektronisk post.

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, og skal innkalles med minst 7 dagers varsel.

Saker medlemmene ønsker tatt opp i årsmøtet og eventuelle medlemsmøter skal sendes styret på

forhånd og innen den frist styret har fastsatt. Saker som ikke er kommet inn innen fristens utløp, kan

ikke forlanges behandlet. Innkomne forslag som skal opp til avstemming på årsmøtet, skal

bekjentgjøres medlemmene senest 3 dager før møtet.

§5 Styret

Styret består av 5 medlemmer; Leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. Minst 3 av

styremedlemmene skal være eiendomsbesittere. Det velges 2 varamenn for styret.

Beslutningsdyktighet krever at et flertall er tilstede. Styret velges for 2 år, dog slik at det vekselvis

velges 3-2 medlemmer og 1-1 varamedlem hvert år. Styremedlemmer som trer ut har rett til å frasi seg gjenvalg i like lang tid som de har vært innvalgt i styret. Styrets medlemmer og varamedlemmer

velges ved særskilt valg. Valget skal foregå ved skriftlig avstemming dersom noen krever det. Ved

valg av styret tas det hensyn til at begge kjønn skal være representert.

§5.1 Komiteer

For å avhjelpe styret kan det velges inntil 5 medlemmer for å lede komiteer nødvendig for

arrangementer og drift i regi av Engelsrud vel. De valgte medlemmene mottar honorar på lik linje

med styremedlemmer.

§6 Saksbehandlingen

Lederen er ansvarlig for foreningens ledelse, sammenkaller og leder møtene, og påser at fattede

beslutninger blir utført. Sekretæren - sørger for at det føres referat fra alle møter i styret. Styrets

varamenn skal tilsendes kopi av referatet. Sekretæren har også ansvaret for sakarkivet, som må være

ordnet og oppbevart på en betryggende måte. Kassereren - fører regnskapet over alle inn- og

utbetalinger og har ansvar for medlemsarkivet. Regnskapet skal føres overensstemmende med god

regnskapsskikk etter de alminnelige regler og skal avsluttes for hvert kalenderår. Avsluttet

årsregnskap (driftsregnskap og balansekonto) fremlegges for årsmøtet til godkjenning etter at de er

revidert. Regnskapet skal undertegnes av kasserer, leder og Revisjons- og kontrollkomiteen. Styret

skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet. Styret fastsetter for øvrig selv de praktiske

saksbehandlingsrutiner og regler som de anser som formålstjenlige under ivaretakelsen av

foreningens interesser. Styret fordeler og administrerer foreningens forskjellige gjøremål. Styret

behandler og gir innstilling i alle saker som skal behandles på årsmøtet. Styret oppnevner leder for

utvalg/komiteer der dette ikke er bestemt av årsmøtet. Styret skal samarbeide og medvirke til at

organiseringen og arbeidet i utvalg og komiteer foregår på best mulig måte overensstemmende med

deres mandat.

§7 Ordinært årsmøte

Årsmøtet skal: Velge møteleder og 2 referenter. Godkjenne saksliste. Føre protokoll og godkjenne

denne, enten selv eller ved fullmakt til styret. Behandle styrets årsberetning. Behandle årsregnskapet

med beretning fra Revisjons- og kontrollkomiteen. Fastsette medlemskontingenten. Avgjøre

bevilgningssaker som ikke gjelder vanlige driftsmessige utgifter til foreningens virksomhet. Avgjøre

saker av større økonomisk eller prinsipiell betydning for foreningens framtidige virksomhet. Behandle

og gjøre vedtak i alle saker so er ført opp på den vedtatte saksliste. Andre saker enn de som er ført

opp på sakslisten kan årsmøtet ikke gjøre vedtak i. Benkeforslag om vedtektsendringer kan ikke tas

opp til behandling uten at det har samband med forslag som er satt frem på vanlig måte. Velge styre

med varamedlemmer og de komiteer/utvalg årsmøtet finner nødvendig. Velge Revisjons- og

kontrollkomité. Disse kan ikke være medlem av styret. Velge valgkomité med ett medlem for to år

om gangen. Valgkomitéens innstilling til nye styremedlemmer skal være innlevert til styret innen den

fristen styret setter for å melde inn saker til årsmøtet. Styret har ikke stemmerett når beretning og

regnskap behandles.

§8 Avstemningsregler

Ved avstemning har hvert medlem / husstand én stemme. Som medlem regnes også

ektefelle/samboer. Ingen kan stemme med fullmakt, jfr. § 2. Alle avstemninger gjennomføres

fortrinnsvis ved aktiv stemmegivning. Ved stemming over forslag skal alle saker bli avgjort ved

alminnelig flertall. Dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer, hvor blanke stemmer regnes ikke

som avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Ved valg av styremedlemmer kreves

alminnelig flertall. Dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer, men blanke stemmer regnes som

avgitte stemmer. Oppnås ikke alminnelig flertall ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg

mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det ved omvalget likt stemmevalg, foretas

loddtrekning.

§9 Revisjons- og kontrollkomite

Til å forestå revisjon og kontroll velges en revisjons- og kontrollkomité på 2 medlemmer med et

varamedlem. Funksjonstiden er 2 år, dog slik at det hvert år velges ett medlem. Det skal gis skriftlig

beretning i særskilt protokoll om det reviderte regnskapet mv. Protokollen skal refereres på

årsmøtet. Foruten den regnskapsmessige revisjon, skal revisorene gjennomgå styrets protokoller, og

herunder påse at vedtak og disposisjoner ikke er i strid med foreningens formål og vedtekter. Til sitt

bruk kan Revisjons- og kontrollkomiteen innhente de opplysninger den ønsker hos styret, utvalg og

komiteer.

§10 Disponering av friområder, lekeplasser mv.

Til hjelp kan styret for praktiske oppgaver med oppsyn, bruk og administrering oppnevne et eller

flere medlemmer, som gis oppgaver innenfor de enkelte områder. Slike oppdrag gis for et år av

gangen, slik at oppnevningen normalt skjer etter avviklet årsmøte.

§11 Tolking av vedtektene

Eventuell strid om tolking av vedtektene avgjøres av årsmøtet, etter innstilling fra styret. Mellom

årsmøtene avgjøres tolkningsspørsmål av styret, med virkning fram til årsmøtet.

§12 Vedtektsendringer/oppløsning/vesentlige transaksjoner

Forandringer i vedtektene krever 3⁄4 flertall og kan først med virkning vedtas ved 2. gangs behandling

i neste ordinære årsmøte. Det samme gjelder vedtak om å oppløse foreningen. Ved eventuell

oppløsning skal midlene anvendes etter flertallets ønske til beste for beboerne i distriktet, med

hovedvekt på tiltak av varig verdi. Forslag om gjennomføring av vesentlige transaksjoner, f.eks. salg

av eiendom, skal godkjennes ved 2/3 flertall i to påfølgende årsmøter.

Lag din egen hjemmeside gratis!